Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

 


Partneri projektu


Rys ostrovid a vlk dravý predstavujú v oboch štátoch zákonom chránené veľké šelmy, pričom vďaka rozdielnej hustote ich populácií majú aj rozdielny spôsob ochrany a manažmentu. Ako Slovenská tak aj Česká republika sa problematike ich ochrany a manažmentu už dlhodobo venuje, spoločne však cezhraničnú spoluprácu neriešili na významnej úrovni. Obe krajiny nezávisle realizovali rôzne projekty (napr. ČR: Monitoring velkých šelem na území EVL Beskydy, SR: Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovenku), pričom ich výstupy neboli konfrontované. V súčasnosti nedochádza k dostatočnej výmene informácií, čo môže mať dopad na ochranu týchto chránených živočíchov. Pretože väčšina populácií veľkých šeliem zasahuje na územie viacerých štátov, je ich nadnárodný manažment a monitoring doporučovaný Európskou komisiou aj expertmi z Large Carnivore Initiative for Europe. SR sa zároveň zaviazala zvyšovať spoluprácu pri ochrane a manažmente vlka dravého v prihraničných oblastiach. Zistenie súčasného stavu vlčej populácie na Slovensku je nevyhnutné z dôvodu tu prebiehajúceho legálneho lovu (porušenie legislatívy EÚ – konanie Európskej komisie č. 2013/4081). Projekt je v súlade so smernicami ES – Smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov a Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov (implementované v NATURA 2000), ku ktorým sa obe krajiny zaviazali pri vstupe do EU. Navrhovaným projektom podporené opatrenia v oblasti osvety a práce s verejnosťou (konferencie, workshopy, práca s deťmi a laickou verejnosťou, chovateľmi hospodárskych zvierat a užívateľmi poľovných revírov), sú nevyhnutné z hľadiska úspešnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem.

Výskyt týchto druhov na území ČR je v rámci Moravy a Sliezska závislý predovšetkým na ich početnosti na slovenskej strane štátnej hranice a jedine rys ostrovid sa aktuálne trvalo vyskytuje a rozmnožuje aj na českej strane. V súčasnosti absentujú jednotné formy monitoringu, ktoré by zabezpečili potrebný empirický materiál a spoločná databáza ako prostriedok pre cezhraničnú ochranu a manažment týchto druhov.

Na základe všetkých uvedených skutočností sa organizácie zaoberajúce sa výskumom a monitoringom rozhodli tento status zmeniť a prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít projektu prispieť k zlepšeniu ochrany, manažmentu a povedomia o veľkých šelmách v prihraničných oblastiach.

V prihraničných oblastiach SR a ČR prebieha koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka dravého s cieľom nastaviť spoločné nástroje pre ich ochranu a manažment (metodiky, databáza), vyhodnotiť využívanie krajiny (migračné trasy, bariéry) a odhadnúť ich početnosť, genetickú variabilitu, pohlavnú a vekovú štruktúru. Súčasťou projektu je aj problematika zisťovania a šetrenia škôd spôsobených veľkými šelmami na hospodárskych zvieratách a raticovej zveri a zvyšovanie informovanosti o biológii a etológii veľkých šeliem u odbornej a laickej verejnosti v prihraničných oblastiach. Získané údaje budú podkladom pre vytvorenie súboru doporučených opatrení pre efektívnu cezhraničnú ochranu a manažment populácií týchto druhov s cieľom stabilizovať ich populácie a zvýšiť ich početnosť na území ČR.