Projekt je realizovaný ako spoločný, prostredníctvom partnerstva slovenských a českých relevantných inštitúcií zaoberajúcich sa okrem iného aj ochranou a manažmentom populácií veľkých šeliem v oboch krajinách.

Vedúci partner: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Štátna ochrana prírody SR je odbornou organizáciou rezortu životného prostredia s celoslovenskou pôsobnosťou. Predmet činnosti Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vyplýva z ustanovení v § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zo Štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vydaného ako príloha k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 35/2005 – 1.9. z 26. októbra 2005. Jej hlavnými úlohami sú starostlivosť o chránené územia, jaskyne, biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov vrátane ich výskumu a zhromažďovania a vyhodnocovania údajov o ich stave. Okrem praktickej starostlivosti ŠOP SR pripravuje podklady pre rozhodovanie orgánov štátnej správy v oblasti ochrany prírody, vykonáva činnosť stráže prírody, zabezpečuje výchovu v ochrane prírody a plní úlohy vyplývajúce z viacerých medzinárodných dohovorov. ŠOP SR organizačne zahŕňa 9 správ národných parkov, 14 správ chránených krajinných oblastí a Správu slovenských jaskýň.

Hlavný cezhraničný partner: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Vedecký výskum voľne žijúcich stavovcov v oboroch ichtyológia, herpetológia, ornitológia, mammalógia a medicínska zoológia, slúžiaci k získaniu originálnych poznatkov o ich vzťahoch k prostrediu, k zdraviu človeka a hospodárskych zvierat a pre vypracovanie metód udržateľného využívania produkcie populácií a ochrany ohrozených druhov. Svojou činnosťou ÚBO prispieva k zvyšovaniu úrovne poznania a vzdelanosti a k využitiu výsledkov vedeckého výskumu v praxi. Získava, spracováva a rozširuje vedecké informácie, vydáva vedecké publikácie, poskytuje vedecké posudky, stanoviska a doporučenia a robí konzultačnú a poradenskú činnosť. V rámci svojej činnosti rozvíja medzinárodné spolupráce vrátane organizovania spoločného výskumu so zahraničnými partnermi. Organizuje domáce i medzinárodné vedecké stretnutia, konferencie, semináre a zaisťuje infraštruktúru pre výskum.

Slovenský partner projektu: Národné lesnícke centrum

V rámci výskumných aktivít NLC-LVÚ Zvolen vypracováva a rieši projekty v rámci predmetu svojej činnosti na základe výziev národných a medzinárodných agentúr a výskumných programov a v zmysle zadaní zriaďovateľa (MPRV SR). NLC-LVÚ Zvolen v súčasnosti rozvíja 5 ťažiskových oblastí výskumu, ktoré sú zamerané na: ekológiu a biodiverzitu, pestovanie lesa a lesnícke technológie, ochranu lesa a manažment zveri, inventarizáciu a manažment lesa, lesnícku ekonomiku a politiku. Priamo sa podieľa na realizácii monitoringu zdravotného stavu lesov, národnej inventarizácii lesov a monitorovaní stavu lesných ekosystémov a ich zložiek, ako aj na riešení webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC.  V plnom rozsahu zabezpečuje výkon niektorých odborných činností, ako je napr. Lesnícka ochranárska služba, semenárska kontrola a vedenie poľovníckej štatistickej databázy (Poľovnícky GIS). V rámci odbornej pomoci zabezpečuje koncepčné práce pre MPRV SR a orgány štátnej správy lesného hospodárstva v pôsobnosti MPRV SR. Vykonáva aj znaleckú, posudkovú, gestorskú, edukačnú, knižničnú a propagačnú činnosť. Výskum zveri je zameraný na eko-etológiu veľkých šeliem a voľne žijúcich kopytníkov.

Český partner projektu: Hnutí DUHA Olomouc centrum

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 10 pobočiek celoštátnej ekologickej organizácie Hnutí DUHA. Miestna skupina Olomouc má vlastnú právnu subjektivitu, samostatné financovanie i činnosť. Základným poslaním našej organizácie je zlepšovanie stavu životného prostredia a informovanosť občanov o ekologických témach na Olomoucku. Naša pôsobnosť však siaha až do Moravskoslezského a Zlínského kraje. Aktívne sa zapájame do správnych konaní  o vydanie súhlasu so zásahom do krajinného rázu, o povolenie výrubu stromov, alebo  najrôznejších územných a stavebných konaní. Sledujeme a posudzujeme tým dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody, kontrolujeme, či úradníci rozhodujú objektívne, a bránime kontroverzným zámerom prehliadajúcim záujmy ochrany prírody. Podporujeme návrat veľkých šeliem (vlkov, rysov a medveďov) do českých lesov. Vedieme osvetovú kampaň zameranú na ich ochranu na miestnej (Beskydy) a národnej úrovni. Predovšetkým v zimnom období koordinujeme dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zabraňovať nelegálnemu usmrcovaniu živočíchov a tým aj veľkých šeliem v Beskydech. Tzv. vlčie hliadky monitorujú výskyt vlkov, rysov a medveďov a známky ich nelegálneho lovu.