Aktuálne informácie k projektu: (priebežne budú aktualizované)

Leták k projektu [pdf]

Spoločná cezhraničná metodika monitoringu veľkých šeliem [pdf]

Koordinácia monitoringu a vytvorenie spoločných databáz (Analytický dokument s návrhom riešenia) [pdf]

Seminár „Rys ostrovid a vlk obecný v Západních Karpatech: současný stav populací, ekologie a ochrana“

Dňa 04. decembra 2018 sa v Dolní Lomné konal seminár „Rys ostrovid a vlk obecný v Západních Karpatech: současný stav populací, ekologie a ochrana“, ktorý bol určený predovšetkým odbornej verejnosti: poľovníkov, chovateľov hospodárskych zvierat, zástupcov štátnej a verejnej správy. Seminár bol usporiadaný v rámci projektu: „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“, financovaného z operačného programu Interreg V-A-SK-CZ 2014 – 2020.

Seminár organizovalo Hnutí DUHA Olomouc a Ústav biologie obratlovců AV ČR v spolupráci so Správou CHKO Beskydy spolu s partnermi zo Slovenska a to Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Národným lesníckym centrom.

V rámci seminára zazneli viaceré zaujímavé a podnetné prednášky z oblasti ochrany a manažmentu veľkých šeliem so zreteľom na rysa ostrovida a vlka dravého. Príspevky sa týkali hlavne monitoringu a mapovaniu týchto šeliem, ochranárskej genetike, etológii a ekológii, ale aj praktickej ochrany a manažmentu rysa a vlka. Okrem uvedených tém zazneli aj príspevky tákajúce sa preventívnych opatrení na zníženie, resp. zabránenie vzniku škôd spôsobených veľkými šelmami. V neposlednom rade sa manažmentu týkala aj prednáška dokumentácie a štatistického vyhodnocovania strát na voľne žijúcej zveri spôsobených šelmami.

Všetky odprezentované príspevky je možné stiahnuť v nasledovných odkazoch:

Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně)

V čem může pomoci ochranářská genetika (B. Turbaková, J. Krojerová, Ústav biologie obratlovců AV ČR

Potravní ekologie rysa a vlka v Západních Karpatech (M. Duľa, M. Homolka a M. Kutal (Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

Ochrana hospodárskych zvierat pred veľkými šelmami (M. Slamka, Národné lesnícke centrum)

Problémy dokumentácie strát spôsobených veľkými šelmami na raticovej zveri a legislatívne súvislosti (J. Bučko, Národné lesnícke centrum)

Aktuální problematika ochrany velkých šelem z pohledu Správy CHKO Beskydy (D. Bartošová, AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy)

Ochrana veľkých šeliem v SR – Programy starostlivosti a ich realizácia (V. Antal, Štátna ochrana prírody SR)