Seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“

Seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“

Dňa 29. mája 2019 sa vo Varíne konal seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“, ktorý bol určený rovnako odbornej ako aj laickej verejnosti. Seminár bol realizovaný v rámci projektu: „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“ financovaného z operačného programu Interreg V-A-SK-CZ 2014-2020.

Seminár organizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom biologie obratlovců AV ČR, Národné lesnícke centrum a s Hnutí DUHA Olomouc.

Počas prednáškových blokov odzneli prednášky od všetkých projektových partnerov s dôrazom na biológiu a ekológiu rysa ostrovida a vlka dravého, problematika ochrany veľkých šeliem, spôsobovanie škôd šelmami ale aj priebežné výsledky česko-slovenského projektu. Medzi prednáškami dominovala taktiež téma telemetrického monitoringu šeliem ako aj genetický monitoring rysa a vlka v západných Karpatoch.

Všetky odprezentované príspevky je možné stiahnuť v nasledovných odkazoch: