Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Dňa 17. decembra 2019 sa vo Varíne konala Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“ financovaného z operačného programu Interreg V-A-SK-CZ 2014-2020.

Záverečnú konferenciu organizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom biologie obratlovců AV ČR, Národné lesnícke centrum a s Hnutí DUHA Olomouc.

Odprezentované príspevky je možné stiahnuť v nasledovných odkazoch:

Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda, M. Slamka, J. Bučko; Hnutí DUHA Olomouc, LDF MENDELU Brno, Národné lesnícke centrum)

Satelitná telemetria rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (Slamka, M., Bučko., J., Sedliak, M., Bojda, M., Machciník, B., Váňa, M., Drengubiak, P., Duľa, M., Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA Olomouc, Štátna ochrana prírody SR, LDF MENDELU Brno )

Neinvazívny genetický monitoring rysa ostrovida a vlka dravého v česko-slovenskom pohraničí (J. Krojerová, B. Turbaková, M. Barančeková, B. Černá Bolfíková, P. Hulva , Ústav biologie obratlovců AV ČR, FTZ ČZU v Praze, PřF UK Praha)

Vlci a ľudia: nerozmotateľné konflikty na Slovensku – Wolves and humans: disentangling conflicts in Slovakia (N. Guimarães, Francisco Álvares, Peter Urban, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Medzinárodný projekt EuroLargeCarnivores – výmena skúseností ako nástroj na zlepšenie spolužitia človeka a veľkých šeliem (J. Tesák, WWF Slovensko)

Aktuální výskyt medvěda na česko-slovenském pomezí (M. Bojda, M. Duľa, F. Šulgan, D. Bartošová, V. Tomášek, M. Váňa, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy)