Seminár Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí

Seminár Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí

Dňa 28. novembra 2019 sa v Papradne konal seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“, ktorý bol určený rovnako odbornej ako aj laickej verejnosti. Seminár bol realizovaný v rámci projektu: „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“ financovaného z operačného programu Interreg V-A-SK-CZ 2014-2020.

Seminár organizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom biologie obratlovců AV ČR, Národné lesnícke centrum a s Hnutí DUHA Olomouc.

Počas prednáškových blokov odzneli prednášky od všetkých projektových partnerov s dôrazom na biológiu a ekológiu rysa ostrovida a vlka dravého, problematika ochrany veľkých šeliem, ale aj priebežné výsledky česko-slovenského projektu..

Odprezentované príspevky je možné stiahnuť v nasledovných odkazoch:

Kutal, M. Duľa, M. Bojda, M. Slamka, J. Bučko, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Národné lesnícke centrum

Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce

Slamka, M., Bučko., J., Sedliak, M., Bojda, M., Machciník, B., Váňa, M., Drengubiak, P., Duľa, M., Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA Olomouc, Štátna ochrana prírody SR, Mendelova univerzita v Brně

Priebežné výsledky telemetrického monitoringu rysa ostrovida na československom pomedzí

Krojerová, B. Turbaková, M. Barančeková, P. Koubek et al., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Výskum karpatskej populácie rysa ostrovida a vlka dravého s využitím neinvazívneho genetického monitoringu a múzejných exponátov

Bojda, M. Duľa, F. Šulgan, D. Bartošová, V. Tomášek, M. Váňa, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Aktuální výskyt medvěda na česko-slovenském pomezí

Sedliak, M., Slamka, M., Bučko, J., Národné lesnícke centrum

Migračné koridory veľkých šeliem a zachovanie priechodnosti krajiny pre veľké druhy terestrických živočíchov

Duľa, M. Homolka, M. Kutal, Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Hnutí DUHA Olomouc

Potravní ekologie rysa a vlka v Západních Karpatech

Guimarães N., Álvares F., Urban P., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Wolves and Humans: disentangling conflicts in Slovakia. Vlci a l’udia: nerozmotatel’né konflikty na Slovensku

Bučko, J., Sedliak, M., Slamka, M., Národné lesnícke centrum

Problémy koexistencie šeliem a človeka na Slovensku

Slamka, M., Bučko, J., Sedliak, M., Sujová, K., Národné lesnícke centrum

Ochrana hospodárskych zvierat proti veľkým šelmám